TT-Diorama Kiesgrube 1974

74xxxxBagger 001  74xxxxBagger 004  74xxxxBagger 004m  74xxxxBagger 010  74xxxxBagger 003 
74xxxxBagger 005  74xxxxBagger 006  74xxxxBagger 007  74xxxxBagger 012  74xxxxBagger 009 
74xxxxBagger 008